Резултат в лева
Данъчна служба (местен данък) 0
Агенция вписвания (вписване) 0
Нотариална такса 0
ДДС 0
ОБЩО 0

 

* След попълването на входните данни в калкулатора, той автоматилно ще извърши всички пресмятания и  ще се визуализира резултат, който показва общия размер на дължимите такси и данъци. Сумата включва нотариалната такса при покупка на недвижим имот, общинския данък за придобиване на имущество по възмезден начин и таксата за вписване на имота.